Bli kjent med oss

Informasjon for ditt besøk

Det er viktig å minne om at norske alpinanlegg ikke bare fungerer som rene idrettsanlegg, men også som aktivitets/ fritidsanlegg for barn og voksne. I de større anleggene er turistene den største brukergruppen.

En av årsakene til at alpinanleggene er helt avhengig av inntekter fra andre brukergrupper, er at anleggene – i motsetning til de fleste andre typer idrettsanlegg – i meget liten grad mottar driftsstøtte over de kommunale budsjetter. For å få balanse i driften, må derfor alpinanleggene i vesentlig grad skaffe seg inntekter fra andre brukere enn idretten.

For alpinanleggene blir det derfor en balansegang mellom kommersielle interesser og

ønsket om å bidra til utviklingen av den alpine skiidretten.

Utfordringen ligger derfor i å finne frem til samarbeidsformer som gjør at idretten får sin naturlige plass i alpinanleggene.

I samarbeide med Norges Skiforbund har vi kommet frem til noen anbefalte retningslinjer som vi tror vil åpne for et godt samarbeide.

Generelle krav til trenere og arrangører

Kontakt alpinanlegget på forhånd

Kontakt alpinanlegget i god tid før du/dere planlegger å komme, med din forespørsel. Du kan ikke forvente – spesielt ikke i weekend – at det er plass til alle som ønsker å trene. Ikke minst gjelder dette tidlig i sesongen.

Kontakt den ansvarlige i anlegget

Når du ankommer alpinanlegget, må du alltid ta kontakt med den ansvarlige kontaktpersonen i anlegget slik at dere blir enige om hvordan treningen/ rennet skal gjennomføres.

Det er høflig å vise frem legitimasjon hvis trener eller lederfunksjonen har en slik.

Forhør deg om alpinanlegget har en instruks for den praktiske gjennomføringen av trening/ renn.

Alpinvettreglene og øvrige regler og anvisninger i anlegget

Er anlegget åpent for publikum, er all skikjøring, såvel i som utenom det tildelte treningsområdet, underlagt Alpinvettreglene. Husk også at skader/ulykker forårsaket av brudd på Alpinvettreglene kan medføre erstatnings- og strafferettslig ansvar.

Som trener har du et medansvar for å være med på å forhindre at de du har ansvaret for skader seg selv eller andre.

 

Det er derfor trener/ leders plikt å informere deltagerne om innholdet i FIS Alpinvettregler og øvrige regler/ anvisninger for skiløping i anlegget.

 

Oppførsel

Dårlig oppførsel fra trenere/ ledere eller deltagere kan føre til negative holdninger til organisert trening/ renn fra de øvrige besøkende og alpinanlegget. Vær gode forbilder. Det stilles de samme krav til oppførsel hos deltagere i en treningssamling/ renn som til øvrige skiløpere i anlegget.

Gyldig heiskort skal medbringes ved hver tur og ved rennomganger. Sniking i kø er selvsagt ikke tillatt enten det gjelder trening eller renn.

Ordinære innganger til heisen skal benyttes om ikke annet er avtalt. Er det gitt tillatelse om bruk av annen inngang til heisen, skal det skje ved en høflig tilpasning til den ordinære køen. Du har et ansvar for at idretten ønskes velkommen tilbake til alpinanleggene.

Det er god oppførsel å gi beskjed når treningen/ rennet er over slik at disse områdene så raskt som mulig kan åpnes for publikum.

Eksisterende sikringstiltak i anlegget

Skilt, sperringer og nett som er satt opp av anleggets personale må ikke flyttes eller fjernes med mindre det foreligger tillatelse fra driftsleder om dette. Trener/ rennarrangør plikter samtidig å følge de anvisninger som gis av bedriftens ansatte.

Bruk av motoriserte kjøretøyer

Trener/ rennarrangør eller de han har ansvaret for, har ikke anledning til å benytte maskiner eller snøscooter i anlegget med mindre det foreligger skriftlig tillatelse fra ansvarlig driftsleder. Ved bruk av motorisert kjøretøy må det skje med utgangspunkt i anleggets regler for bruken av disse.

Innrapportering av feil og mangler i alpinanlegget

Trener har plikt til å innrapportere feil/mangler i anlegget som oppdages i forbindelse med treningen/ rennet.

Egen instruks for gjennomføring av trening/renn i anlegget

I alle berørte anlegg bør det foreligge en skriftlig instruks som regulerer de praktiske arbeidsoppgavene i forbindelse med gjennomføringen av trening/renn. Det dreier seg altså om forhold som ikke berøres av TRENING/RENNKONTRAKTEN.

Ansvar ved gjennomføring av trening/ renn

Trener/ rennarrangør plikter å sette seg inn i såvel anleggseiers som eget ansvar i forbindelse med gjennomføring av trening /renn. Dette vil bli berørt i de neste kapitlene i heftet.

Anleggseiers ansvar ved gjennomføring av organisert trening og renn:

Alpinanlegget er i utgangspunktet ansvarlig for at det i anlegget ikke eksisterer farer, feller eller faresituasjoner i de merkede nedfartsområdene som det ikke er naturlig for skiløperen å regne med eller oppdage under kjøring med normal oppmerksomhet

!! Organisert trening eller renn kan innebære en slik fare.

 

Når anlegget er åpent for publikum, er det anleggseiers ansvar å kontrollere at nødvendige sikringstiltak er gjennomført og at disse fungerer tilfredsstillende slik at trening/ renn ikke fremstår som noen atypisk fare eller felle for øvrige skiløpere i anlegget. Trening/ renn må ikke starte før en ansvarlig person fra alpinanlegget har godkjent sikringstiltakene med tanke på anleggets ansvar.

 

Sikring overfor andre skiløpere i alpinanlegget

Omfatter treningen/ rennet bruk av nedfarten i hele dens bredde, skal det ved inngangen til trening/ rennområdet skiltes at trening/ renn pågår og at bakken er stengt for normal skikjøring.

Ved fartstrening skal øvrige publikumsinnganger skiltes på tilsvarende måte. Det bør også vurderes å benytte vakter som sikrer at publikum ikke tar seg inn i bakken og som samtidig signaliserer til de som kjører at nedfarten er klar. Det bør avtales et signalsystem som er gjort kjent både for løpere og vakter.

Benyttes bare deler av en nedfart til trening/ renn, bør det skiltes ved inngangen til treningsområdet at trening/ renn pågår. Videre bør det markeres med nett/ snor/ sperrebånd fra startområdet og nedover et stykke langs den øvrige del av nedfarten. Avgrensningen til øvrige skiløpere må ta hensyn til den risiko det ligger i at de som trener/ deltar i renn kan miste kontrollen å kjøre ut av løypa. Det er viktig at oppbremsingsområdet ved slutten av løypa har et tilstrekkelig omfang/ avgrensning.

Publikumsområdet må være tilstrekkelig bredt slik at vanlige skiløpere kan ta seg ned på en trygg og sikker måte.

 

!! Gjennomføringen av ekstra sikringstiltak i forbindelse med trening/renn, er trener/ rennarrangørens oppgave etter nærmere instruks fra alpinanlegget.

Sikring av trenings/ rennområdet

I de merkede nedfartene som er åpne for publikum, er det anleggets ansvar å markere, sikre eller fjerne de farer eller faresituasjoner som det ikke er naturlig for skiløpere å regne med eller oppdage under kjøring med normal oppmerksomhet.

Anleggseier er altså ansvarlig for at det tildelte treningsområde har en kvalitet og en sikkerhet som tilsvarer det man legger til grunn når nedfarten er åpen for vanlige skiløpere.

 

Det betyr at sikringstiltakene i den nedfarten som taes i bruk til trening/ renn i utgangspunktet er tilpasset de normale brukernes hastighet og kjøremønster.

 

Ønskes sikringstiltak utover dette i forbindelse med fartstrening eller renn, vil det være trener eller rennarrangørens ansvar.

Om leder/trener selv ønsker å ta ansvaret i forbindelse med trening i et område som kvalitets og sikkerhetsmessig ikke er åpent for vanlige skiløpere (lite snø, stein, is osv), fritar det ikke anleggseier for ansvar. Anlegget kan altså ikke fraskrive seg ansvaret i forbindelse med en slik trening og anleggseier kan derfor komme i et erstatningsansvar for skader som oppstår.

Trener eller rennarrangørens ansvar ved organisert trening eller renn:

Trener /rennarrangør er ansvarlig for sikkerheten til de skiløperne som deltar i organisert trening/renn innenfor det tildelte området.

Det er derfor treneren/ lederens ansvar å gjøre seg kjent med de sikringstiltakene som er gjennomført i det tildelte trening/ rennområdet og som altså tar utgangspunkt i normal bruk av nedfarten.

Ved stikking av løyper må farten derfor begrenses i forhold til sikringstiltakene. Vær spesielt oppmerksom når løypene stikkes i nedfartens ytterkant. Da er det ekstra viktig å vurdere faremomenter som faste installasjoner, spesielle terrengmessige farer og ikke minst fallsonene. Det er viktig at oppbremsingsområdet ved slutten av løypa har et tilstrekkelig omfang/ avgrensning.

Ønskes sikringstiltak utover det som er tilpasset den normale bruken av nedfarten, vil dette være trener/ rennarrangørens ansvar. Spesielt vil dette gjelde for renn og renntrening hvor det finnes egne regler for sikringstiltakene og hvor rennarrangøren er ansvarlig for disse.

Rydding av trenings/ rennområdet er trener/ rennarrangørens ansvar og skal utføres umiddelbart etter at treningen/ rennet er avsluttet.

 

Med bakgrunn i at trener/rennarrangøren har et ansvar overfor egne utøveres sikkerhet, er det viktig at trener/rennarrangør også kontrollerer at sikringstiltakene overfor publikum fungerer tilfredsstillende såvel før som under treningen/rennet.

Forsikring

Normalt har alpinanleggene en ansvarsforsikring for uhell/ skader i nedfartene som kan lastes anleggseier. Vi anbefaler trenere/ ledere å ta rede på om anlegget har en slik forsikring.

I oppfarten (heisen) har alpinanleggene en pliktig objektiv ansvarsforsikring som dekker alle typer uhell.

I forbindelse med organisert trening, må klubber, kretser, NSF´s sentrale lag, skoler og andre, ha gyldig ansvarsforsikring for sine løpere og trenere. Ansvarlig trener/ leder må på vegne av treningsgruppen forsikre seg om at forsikringen er i orden. En Klubbforsikring vil dekke ansvaret i forbindelse med organisert trening.

I forbindelse med renn har alle rennarrangører et ansvar for at det foreligger en ansvarsforsikring som NSF-TD eller FIS-TD skal kontrollere ved hvert rennarrangement. Uten en slik forsikring kan rennet ikke avvikles. En ansvarsforsikring i forbindelse med renn, tegnes av klubben/idrettslaget for hvert enkelt renn eller ved en Klubbforsikring som gjelder alle aktiviteter klubben/idrettslaget bedriver gjennom året.

Rabatter heiskort

Eventuelle rabattordninger er opp til et hvert enkelt alpinanlegg i Norge å tilby. Alpinanleggenes Landsforening har gitt følgende anbefalinger:

  1. A) MEDLEMMER AV WORLDCUP LAGENE KJØRER GRATIS I FORBINDELSE MED RENN OG TRENING I FORBUNDENES REGI.
  1. B) UTENLANDSKE DELTAGERE I WORLDCUP, E-CUP RENN KJØRER GRATIS
  1. C) EUROPACUPLAGENE, KLUBBER OG ANDRE TRENINGSGRUPPER KAN GIS RABATTER I FORBINDELSE MED ORGANISERT TRENING OG RENN. DISSE KAN VARIERE.

Det er opp til hvert enkelt alpinanlegg å bestemme om de vil følge anbefalingene. Legitimasjon skal fremvises uoppfordret.

Trening og renn – kontrakt

ALF har i samarbeide med Norges Skiforbund utarbeidet et forslag til innholdet i en treningskontrakt. Kontrakten inneholder de viktigste forhold som det er viktig at trener/ rennarrangør kjenner til og er villig til å påta et ansvar for.

Øvrige forhold hva angår anleggseiers og trener/ rennarrangørens plikter og ansvar i forbindelse med de praktiske arbeidsoppgaver/ rutiner ved gjennomføringen av trening og renn, bør løses gjennom en egen skriftlig instruks. Se TRENING/RENNKONTRAKTENS pkt. 4.

ALF Januar 2019

Camilla Sylling Clausen

Generalsekretær

X